Spektakl DOBROMIRA MAKOWSKIEGO

Znalezione obrazy dla zapytania dobromir makowskiMłodzież naszej szkoły 27 kwietnia uczestniczyła w spektaklu profilaktycznym w wykonaniu Dobromira Makowskiego „RapPedagogia” – masz jedno życie powtórki nie będzie.

Spektakl miał na celu two­rze­nie wła­ści­wych sto­sun­ków mię­dzy­ludz­kich oraz postaw życio­wych, dobrych decy­zji i wybo­rów moral­nych oraz pomóc  w budo­wa­niu wiary we  wła­sną god­ność. Pomiędzy utwo­rami muzyk dzielił się swoją nie­sa­mo­witą histo­rią byłego nar­ko­mana, zło­dzieja i chu­li­gana, który przez kil­ka­na­ście lat szu­kał swo­jej życio­wej ścieżki.