Informacje dyrektora

Propozycje ocen z przedmiotów należy wystawić do 14 maja br.

Wychowawcy są zobligowani do poinformowania rodziców o zagrożeniach ocen (ocena niedostateczna i dopuszczająca) w formie pisemnej (kopia podpisana przez rodzica zostaje w dokumentacji wychowawcy klasy).

Wywiadówki przewidziane są na dzień 15 maja br. godz. 16.00.

Konsultacje odbędą się po wywiadówkach, tj. 15 maja ok. godz. 16.30.