Ogłaszamy konkurs pt.” I ty możesz zostać św. Józefem”.

Weź udział w konkursie i namaluj postać św. Józefa

do przygotowanej szopki.

 

Celem konkursu jest:

– kultywowanie tradycji bożonarodzeniowej związanej z tworzeniem szopek,

– wskazywanie na szopkę jako na element kultury chrześcijańskiej i narodowej,

– kształtowanie poczucia odpowiedzialności za więzi rodzinne i społeczne u uczestników konkursu,

– uwrażliwianie młodego pokolenia na potrzebę budowania silnej rodziny opartej na wartościach chrześcijańskich,

– wdrażanie młodzieży do samokształcenia,

– rozbudzanie zainteresowań i uzdolnień uczniów.

 

Zasady uczestnictwa

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych z klas VI, VII i VIII oraz do wszystkich uczniów szkół średnich.

Uczestnicy przygotowują postać św. Józefa ( wys. 100-150 cm), który finalnie będzie stanowił część szopki. Praca może być wykonana w dowolnej technice ( np. na papierze, tekturze, desce; przygotowane już postacie Maryi, Dzieciątka Jezus oraz pasterza są naturalnej wielkości i zostały namalowane na desce). Ważne, aby praca była zgodna z tematyką i celem konkursu oraz by wpisywała się w chrześcijański, tradycyjny wizerunek szopki. Oceniane będą także: kolorystyka, nowatorstwo, ogólne wrażenie artystyczne, oryginalność pomysłu, wkład pracy, estetyka, walory plastyczne (kompozycja, kolorystyka, dodatki). Oceny dokona specjalnie powołana komisja.

Autorem pracy może być tylko jeden uczeń.

Gotowe prace muszą zawierać następujące dane umieszczone na osobnej kartce: imię i nazwisko ucznia, klasa, adres szkoły, imię i nazwisko nauczyciela-opiekuna, telefon kontaktowy, adres e-mail, zgoda pełnoletniego uczestnika konkursu, a w przypadku osób niepełnoletnich zgoda rodzica bądź prawnego opiekuna na zbieranie, przetwarzanie i prezentację danych osobowych oraz upowszechnianie wizerunku przez organizatora konkursu w celu jego przeprowadzenia i promocji.

Prace konkursowe należy przynieść pod wskazany niżej adres do dnia 13 grudnia 2019 r. w godzinach urzędowania sekretariatu szkoły, tj. 7.00-15.00:

Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. św. Jana Pawła II

ul.S. Jachowicza 4b

39-400 Tarnobrzeg

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 15 823 75 54.

 

Termin rozstrzygnięcia konkursu połączonego z wręczeniem nagród zostanie podany niebawem.

Załączniki:

Podobny obraz

Organizator konkursu:

dr Iwona K. Hetnar