Rejestracja online

RODO - klauzula informacyjna przy rekrutacji do szkoły
Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. św. Jana Pawła II w Tarnobrzegu

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej RODO, informujemy, iż:

  1. Administratorem danych osobowych jest Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. św. Jana Pawła II w Tarnobrzegu z siedzibą: ul. Jachowicza 4B, 39-400 Tarnobrzeg, reprezentowane przez dyrektora szkoły – Joannę Szmuc, z którą można skontaktować się poprzez adres e-mail: sekretariat.katoliktbg@gmail.com
  2. Celem przetwarzania danych osobowych jest rekrutacja do szkoły
  3. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954, 1985 i 2169 oraz z 2017 r. poz. 60, 949 i 1292): ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59).
  4. Dane osobowe po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane w celach archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny wynikający z przepisów dotyczących archiwizowania dokumentów obowiązujących u Administratora (Rzeczowy Wykaz Akt).
  5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
  6. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych osoby dotyczącej narusza przepisy RODO.
  8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przeprowadzenia rekrutacji.