Regulamin rekrutacji


Regulamin rekrutacji
do Katolickiego Liceum
Ogólnokształcącego
św. Jana Pawła II
w Tarnobrzegu
na rok szkolny 2022/2023

 

Podstawa prawna:
Dziennik Ustaw z 11.09.2019 r.
i Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 1/2022 Podkarpackiego Kuratora Oświaty z dnia 28.01.2022 r.

Informacje ogólne

§ 1

 1. Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. św. Jana Pawła II w Tarnobrzegu jest dostępne dla wszystkich uczniów, którzy pragną do niego uczęszczać i akceptują jego statut.
 2. W roku szkolnym 2022/2023 przyjmiemy uczniów do klas pierwszych czteroletniego liceum.
 3. W Liceum Katolickim planuje się otwarcie czterech profili, które będą się różnić od siebie szkolną ofertą przedmiotów ujętych w podstawie programowej w zakresie rozszerzonym.

Profil

Przedmioty ujęte w podstawie programowej
w zakresie rozszerzonym

humanistyczny
z elementami prawa i dziennikarstwa

język polski, historia lub WOS, język angielski

biologiczno-chemiczny
z elementami ratownictwa medycznego i pielęgniarstwa

biologia, chemia, język angielski

matematyczno-informatyczny
z elementami programowania i administrowania siecią komputerową.

matematyka, informatyka, język angielski

językowo-turystyczny

matematyka, geografia, język angielski

Wymagane dokumenty

§ 2

Kandydat ubiegający się o przyjęcie do szkoły składa następujące dokumenty:

 1. wypełnia online formularz rekrutacyjny (dostępny na stronie internetowej szkoły). Po wysłaniu formularza, kandydat otrzymuje na adres e-mail podany przez siebie w formularzu wiadomość potwierdzającą zgłoszenie wraz z kodem rekrutacyjnym (formularz będzie dostępny od 10 marca 2022 roku). Następnie wypełnia podanie o przyjęcie do szkoły (podpisany przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna), drukuje oraz kompletuje dokumentację:
 • podanie o przyjęcie do szkoły;
 • kwestionariusz osobowy;
 • opinia lub orzeczenie (jeżeli są) z Poradni PP;
 • informacja o ewentualnym zwolnieniu z wf.;
 • dyplomy potwierdzające najważniejsze osiągnięcia (rejonowe, wojewódzkie, ogólnopolskie);
 • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej;
 • zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty
 • odpis skrócony aktu urodzenia ( poświadczona kopia)
 • dwa aktualne zdjęcia podpisane na odwrocie;
 • skrócony odpis aktu urodzenia (kserokopia);

Dokumenty można składać w terminie od 16 maja do 24 czerwca 2022 roku w sekretariacie szkoły w godz. 8.00-16.00.

Termin uzupełnienia wniosku o przyjęcie do liceum o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasistów upływa 14 lipca 2022 roku.

Warunki przyjęcia

§3

 1. W procesie rekrutacji na rok szkolny 2022/2023,  nie będą brane pod uwagę wyniki z egzaminów ósmoklasisty.
 2. Kluczem przyjęcia do liceum będą:
  1. oceny na świadectwie: ocena z zachowania min. dobra i średnia min. 3.65
  2. dodatkowe punkty za wolontariat, postawę społeczną;
  3. uzyskane tytuły finalisty konkursów organizowanych przez kuratora oświaty itd.

§ 4

Lista przyjętych do liceum zostanie ogłoszona w dniu 22 lipca 2022 roku o godz. 16.00.

Tarnobrzeg, dnia 15.03.2022 r.