Regulamin rekrutacji


Regulamin rekrutacji
do
Katolickiego Liceum
Ogólnokształcącego

św. Jana Pawła II w Tarnobrzegu

 

Podstawa prawna:

Dziennik Ustaw z 11.09.2019 r. i Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 1/2022 Podkarpackiego Kuratora Oświaty z dnia 28.01.2022 r oraz załącznik nr 1 do zarządzenie nr 1/2023 Podkarpackiego Kuratora Oświaty z dnia 30 stycznia 2023 r.

Informacje ogólne

§ 1

 1. Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. św. Jana Pawła II w Tarnobrzegu jest dostępne dla wszystkich uczniów, którzy pragną do niego uczęszczać i akceptują jego statut.
 2. W roku szkolnym 2023/2024 przyjmiemy uczniów do klas pierwszych czteroletniego liceum.
 3. Szkoła zapewnia korzystną dla ucznia organizację nauczania. Każdy uczeń wybiera przedmioty jakie chce rozszerzać.

Wymagane dokumenty

§ 2

Kandydat ubiegający się o przyjęcie do szkoły składa następujące dokumenty:

 1. wypełnia online formularz rekrutacyjny (dostępny na stronie internetowej szkoły). Po wysłaniu formularza, kandydat otrzymuje na adres e-mail podany przez siebie w formularzu wiadomość potwierdzającą zgłoszenie wraz z kodem rekrutacyjnym (formularz będzie dostępny od 10 marca 2023 roku). Następnie wypełnia podanie o przyjęcie do szkoły (podpisany przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna), drukuje oraz kompletuje dokumentację:
  • podanie o przyjęcie do szkoły;
  • kwestionariusz osobowy;
  • opinia lub orzeczenie (jeżeli są) z Poradni PP;
  • informacja o ewentualnym zwolnieniu z wf.;
  • dyplomy potwierdzające najważniejsze osiągnięcia (rejonowe, wojewódzkie, ogólnopolskie);
  • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej;
  • zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty;
  • odpis skrócony aktu urodzenia (poświadczona kopia);
  • dwa aktualne zdjęcia podpisane na odwrocie;
  • skrócony odpis aktu urodzenia (kserokopia);

Dokumenty można składać w terminie od 15 maja do 16 czerwca 2023 roku w sekretariacie szkoły w godz. 7.30 – 15.30.
Termin uzupełnienia wniosku o przyjęcie do liceum o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasistów od 23 czerwca do 10 lipca 2023 roku do godz. 15.00.
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełniane przez kandydata warunki do 10 lipca 2023 r.

Warunki przyjęcia

§3

W procesie rekrutacji na rok szkolny 2023/2024 kluczem przyjęcia do szkoły będą:

 1. oceny na świadectwie: ocena z zachowania min. dobra i średnia min. 3.75
 2. dodatkowe punkty za wolontariat, postawę społeczną;
 3. uzyskane tytuły finalisty konkursów organizowanych przez kuratora oświaty itd.

§ 4

Lista przyjętych do liceum zostanie ogłoszona w dniu 24 lipca 2023 roku do godz. 12.00.

Tarnobrzeg, dnia 15.03.2023 r.