Stanowisko Podkarpackiego Kuratora Oświaty

Stanowisko Podkarpackiego Kuratora Oświaty wyjaśniające organizowania zajęć w szkole

  1. Od dnia 9 listopada 2020 roku na terenie całej Polski ogranicza się między innymi funkcjonowanie publicznych i niepublicznych szkół  z mocy prawa rozporządzeniem zmieniającym w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 z dnia 5 listopada 2020 roku (Dz.U. 1960).
  2. W przypadku ograniczenia funkcjonowania szkół zajęcia są realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 30c ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, z wyjątkiem zajęć prowadzonych w szkole w odniesieniu do uczniów, którzy z uwagi na rodzaj niepełnosprawności lub brak możliwości realizowania zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość nie mogą tych zajęć realizować w miejscu zamieszkania; dyrektor szkoły ma obowiązek zorganizować zajęcia w szkole.

Ustawodawca zobowiązuje tym samym dyrektorów do realizowania zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Wyłączenie opisane w w/w punkcie 2 informacji stosuje się w sytuacjach wyjątkowych i nie daje ono możliwości organizacji nauczania dla całych klas (nawet nielicznych) w formie stacjonarnej.